Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 262.072
MPP-Tracker in M 1,47
Instl. vermogen in GWp 11,69
Totale energie in TWh 43,91
Prev. CO2-uitstoot in Mt 25,12
Opbrengst vandaag in GWh 3,87

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 262.072
MPP-Tracker in M 1,47
Instl. vermogen in GWp 11,69
Totale energie in TWh 43,87
Prev. CO2-uitstoot in Mt 25,10
Opbrengst vandaag in GWh 40,16