Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 260.422
MPP-Tracker in M 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,61
Totale energie in TWh 43,04
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,62
Opbrengst vandaag in GWh 21,42

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 260.388
MPP-Tracker in M 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,60
Totale energie in TWh 43,04
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,62
Opbrengst vandaag in GWh 20,95