Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 254.372
MPP-Tracker in M 1,44
Instl. vermogen in GWp 11,26
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 12,03

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 254.372
MPP-Tracker in M 1,44
Instl. vermogen in GWp 11,26
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 36,12