Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 259.200
MPP-Tracker in M 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,54
Totale energie in TWh 42,80
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,48
Opbrengst vandaag in GWh 7,71

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 259.041
MPP-Tracker in M 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,52
Totale energie in TWh 42,80
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,48
Opbrengst vandaag in GWh 9,09