Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 252.848
MPP-Tracker in M 1,43
Instl. vermogen in GWp 11,10
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 21,39

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 252.690
MPP-Tracker in M 1,43
Instl. vermogen in GWp 11,10
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 45,72